Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej Edyta Kozańska     796 04 34 34    ekozanska@wp.pl       

Edyta Kozańska – pielęgniarka z tytułem specjalisty pielęgniarstwa rodzinnego z ponad 28-letnim stażem zawodowym. Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 0909339P. 
Ukończyła Liceum Medyczne w Wejherowie. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. Magister pedagogiki. Licencjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. W ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończyła m.in.:
  • kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
  • kurs z zakresu opieki nad pacjentem ze stomią jelitową,
  • kurs specjalistyczny leczenia ran dla pielęgniarek,. 
  • kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek,
  • kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotne;
  • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.
Posiada doświadczenie w pracy klinicznej oraz zawodowe w pracy w oddziale kardiologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Od 2008 roku uprawniona do przyjmowania deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki rodzinnej). Posiada zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej w zakładzie pracy chronionej oraz wpis do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu zadań służby medycyny pracy. Doświadczenie i kwalifikacje poparte wieloletnią praktyką zawodową umożliwiają i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług pielęgniarskich przy pełnej samodzielności zawodowej  a nadto umożliwiają samodzielne wykonywanie wszystkich świadczeń zdrowotnych (zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych) bez zlecenia lekarskiego  wobec na spełnienia wszystkich wymagań szczególnych.

Mam pełną świadomość, że osoby chore korzystające z usług prowadzonej przez mnie praktyki pielęgniarki rodzinnej powierzają mi swoje zdrowie i oczekują na szybki powrót do zdrowia i poprawy jakości życia. Osoby zdrowe składając deklarację wyboru pielęgniarki rodzinnej w prowadzonej przeze mnie indywidualnej praktyce pielęgniarskiej oczekują, że  przypadku choroby uzyskają szybką, sprawną i wysokiej jakości usługę pielęgniarską. Choroba powoduje wykluczenie zawodowe i niemożność świadczenia pracy dlatego w tym trudnym okresie chorzy spodziewają się, że udzielane im świadczenia zdrowotne nie będą przez nich finansowane a podlegały całkowitej refundacji w ramach gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Kierując się powyższymi wskazaniami oraz wyznając dewizę „że zdrowie i zadowolenie mojego pacjenta jest dla mnie najważniejsze albowiem dzięki temu mogę wykonywać swój zawód” pragnę wskazać, że prowadzona przez mnie praktyka kieruje się Mottem:

„Pacjent jest Najważniejszy”.

Wizja: „Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej jest wiodącym i najczęściej wybieranym przez pacjentów świadczeniodawcą usług pielęgniarskich na lokalnym rynku usług medycznych”

Misją Praktyki Pielęgniarki Rodzinnej jest „zapewnienie kompleksowych usług pielęgniarskich najwyższej jakości dla wszystkich osób, które nam zaufały, jak i tym, których zapraszamy do skorzystania z naszych usług”.

Naszym celem strategicznym to „bycie liderem w świadczeniu usług pielęgniarskich, które wspierając proces leczenia, daje szansę na szybszy powrót do zdrowia oraz przyczynia się do polepszenia jakości życia Naszych Pacjentów”.

Slogan reklamowy:

„Prawdopodobnie najlepsza praktyka pielęgniarska na świecie ;-) ”.

Prowadzona przez mnie indywidualna Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej działa na rynku usług medycznych nieprzerwanie od 2015 roku, posiadając umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarki rodzinnej.  Współpracuję z lekarzami różnych specjalności dążąc do kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wspólnie z położną prowadzę Szkołę Rodzenia Urodzinki, do której zapraszam wszystkich przyszłych rodziców.

Wszystkie realizowane przeze mnie świadczenia pielęgniarskie wykonuję z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

Gabinet pielęgniarski objęty jest Decyzją Nr SE.NS-80/4931/3/BS/15 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie potwierdzającą spełnienie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

Prowadzona przez mnie praktyka wpisana została pod numerem Z-000000174215 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i  Położonych w Gdańsku, potwierdzającym, iż spełnienia wszystkie wymagania dla podmiotów świadczących usługi pielęgniarskie.

Praktyka, nieprzerwanie od chwili założenia ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia potwierdzającym, że praktyka pielęgniarska posiada zasoby lokalowe i  sprzętowe oraz zasoby osobowe (kwalifikacje i kompetencje personelu) gwarantujące należyte świadczenie usług pielęgniarskich w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej) finansowanych ze środków publicznych.

Posiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych na kwotę 150.000,00 Euro.

Praktyka dba o środowisko naturalne i posiada podpisaną umowę z zakresu wywozu nieczystości komunalnych oraz odrębną umowę o wywóz i utylizację odpadów medycznych.

Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług dlatego zależy nam na Waszej opinii.

Oceniajcie praktykę i wskazujcie co chcielibyście usprawnić i ulepszyć. Zgodnie z mottem praktyki „Pacjent jest Najważniejszy”.