Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej Edyta Kozańska     796 04 34 34    ekozanska@wp.pl       

 

Oferuję usługi:
 • bezpłatną opiekę pielęgniarską dla osób ubezpieczonych (zasady poniżej) w ramach umowy z NFZ
 • prywatne świadczenia pielęgniarskie (cennik)
 • bezpłatną Szkołę Rodzenia we współpracy z położną rodzinną i lekarzem rodzinnym  (więcej), 
 • badania laboratoryjne w ramach odrębnej umowy z laboratorium (ponad 2500 testów),
 • zapewniamy pomoc w transporcie medycznym osób,
 • opiekę pielęgniarską nad dziećmi, również dla przedszkoli,
 • opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi, w tym dla domów opieki,
 • opiekę położniczą w ramach współpracy z położną,
 • opiekę lekarską w ramach współpracy z lekarzami różnych specjalności.

Harmonogram pracy praktyki:

 

dyspozycyjność

Praca w gabinecie

Poniedziałek

8.00 / 18.00

14.00 / 16.00

Wtorek

8.00 / 18.00

08.00 / 10.00

Środa

8.00 / 18.00

13.00 / 15.00

Czwartek

8.00 / 18.00

16.00 / 18.00

Piątek

8.00 / 18.00

08.00 / 10.00

Sobota

zamknięte

Niedziela

zamknięte

 
Świadczenia pielęgniarki POZ (pielęgniarki rodzinnej) obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia pielęgniarki rodzinnej (POZ) udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 (dyspozycyjność), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przy czym co najmniej 2 godziny dziennie świadczenia realizowane są w gabinecie pielęgniarskim zgodnie z harmonogramem pracy gabinetu, pozostałe godziny (dyspozycyjność) to praca w terenie i realizacji wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjenta.

Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń w zakresie świadczeń pielęgniarki rodzinnej (POZ - podstawowej opieki zdrowotnej) w ramach powszechnego ubezpieczenia w NFZ Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę oraz położną. Nie obowiązuje rejonizacja. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń, lub do tej samej przychodni czy gabinetu. Nie ma również obowiązku składania deklaracji w ramach tzw. „pakietu świadczeń” czyli do zadeklarowanego lekarza, który obowiązkowo „nakazuje” złożenie deklaracji do wskazanej przez niego pielęgniarki i położnej. 
 

„Świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami” (art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI RODZINNEJ

Szczegółowy zakres zadań pielęgniarki rodzinnej w ramach bezpłatnych świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych:
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana „pielęgniarką POZ” lub pielęgniarką rodzinną, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania, która obejmuje osoby zdrowe i chore niezależnie od płci i wieku, oraz osoby niepełnosprawne.
 
W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zwanym „lekarzem POZ”, lekarzem rodzinnym lub lekarzem pierwszego kontaktu; 
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną zwaną też pielęgniarką lub higienistką szkolną;
 • położną POZ zwaną też położną rodzinną; 
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej; 
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych; 
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia; 
 • rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.
Pielęgniarka rodzinna w ramach kontraktu z NFZ realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujące: 
 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; 
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej; 
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia; 
 • monitorowanie rozwoju dziecka; 
 • realizację programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób; 
 • prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego; 
 • organizację grup wsparcia; 
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego; 
 • edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.
2) świadczeń pielęgnacyjnych, które obejmują: 
 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; 
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych; 
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
3) świadczeń diagnostycznych obejmujących; 
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 
 • wykonywanie badania fizykalnego; 
 • wykonywanie podstawowych parametrów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia; 
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy; 
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej; 
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; 
 • ocenę i monitorowanie bólu; 
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny; 
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych; 
 • wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgodnie z wymogami art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). Skierowanie do laboratorium możecie Państwo uzyskać również u mnie w praktyce bez wcześniejszej wizyty u lekarza (a więc bez oczekiwania w kolejce do lekarza). 
4) świadczeń leczniczych, które obejmują; 
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych; 
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia; 
 • cewnikowanie pęcherza moczowego i usuwanie cewnika; 
 • płukanie pęcherza moczowego; 
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych; 
 • w porozumieniu z lekarzem wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach; 
 • zdejmowanie szwów; 
 • wykonywanie inhalacji; 
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna; 
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; 
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego; 
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których jest uprawniona pielęgniarka; 
 • zgodnie z wymogami art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:
  • ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept, 
  • ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.
Posiadam uprawnienia i umowę z NFZ na wystawianie recept lekowych oraz zleceń na wyroby medyczne, w tym leki i wyroby refundowane. W określonych zatem sytuacjach możecie państwo korzystać z mojej praktyki z pominięciem kolejek do lekarza rodzinnego.
 
5) świadczeń rehabilitacyjnych, które obejmują:
 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia; 
 • usprawnianie ruchowe; 
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej; 
 • ćwiczenia ogólnousprawniające; 
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku